Regulamin – Agencja Reklamowa PikselON

Postanowienia ogólne

1.1
Regulamin określa sposób i formę zlecania usług projektowania graficznego, montażu lub wyrobu przez Klienta w firmie “Agencja reklamowa PikselON”. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów firmy “Agencja reklamowa PikselON” zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

1.2
Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: [email protected], poprzez formularz kontaktowy, lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kazimierza Wielkiego 3A, Stargard Szczeciński. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem, a “Agencją reklamową PikselON”, są wiążącą formą współpracy.

1.3
Cena podstawowa projektu graficznego, montażu, wyrobu lub wydruku ustalana jest indywidualnie.

1.4
Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia “Agencja reklamowa PikselON” pobiera zaliczkę w wysokości do 50% wartości zamówienia (w zależności od wielkości zamówienia). Zaliczka jest bezzwrotna i zostanie doliczona do całości zlecenia. Klient ma prawo do zwrotu zaliczki, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy “Agencja reklamowa PikselON”v ze swojej winy nie wywiązał się z zadania czy też nie dotrzymał ustalonego terminu. W trakcie dalszej realizacji projektu “Agencja reklamowa PikselON” może żądać od Klienta zapłaty proporcjonalnej do etapu wykonanych prac.

1.5
“Agencja reklamowa PikselON” przekazuje gotowe, zaakceptowane przez Klienta zlecenie (wykonanie projektu, przekazanie praw autorskich do projektu, montaż lub wyrób) po wystawieniu faktury VAT.

1.6
“Agencja reklamowa PikselON” zachowuje prawo do rezygnacji ze zlecenia bez podania uzasadnienia.

1.7
Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony i uzależniony jest od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji przez Klienta, koniecznych do przygotowania zlecenia.

1.8
“Agencja reklamowa PikselON” zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo, własnej lub powierzonej fotografii z realizowanego zlecenia w swojej bazie Klientów na stronie internetowej www.pikselon.pl oraz na Facebook’u www.facebook.com/pikselon.

1.9
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością “Agencja reklamowa PikselON”. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie png, jpg w rozdzielczości 72 DPI. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy “Agencja reklamowa PikselON” musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych (to jest składu w programach Corel, Adobe itp.).

1.10
“Agencja reklamowa PikselON” nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów, tzn:

 • Zdjęcia,
 • szkice,
 • teksty,
 • inne materiały przesyłane w celu wykonania projektu graficznego, a w szczególności wektoryzacji znaku graficznego, logotypu.

Przesyłając materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użycia. Przesyłając znak graficzny do wektoryzacji Klient oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie jak i jest jego właścicielem.

Projekt graficzny

2.1
Potrzeby Klienta uzgadniane są podczas spotkania w siedzibie “Agencja reklamowa PikselON”, u Klienta, wymiany informacji poprzez email, w trakcie rozmowy telefonicznej lub na podstawie „Briefu Projektowego” (dotyczą one specyfiki branży/ firmy oraz oczekiwań wobec wyglądu i realizacji projektu graficznego/montażu/wyrobu). Po otrzymaniu od Klienta zlecenia na wykonanie projektu graficznego/montażu/wyrobu (pisemnie w siedzibie firmy, email – patrz pkt. 1.2) “Agencja reklamowa PikselON” wykonuje pierwsze projekty (patrz pkt. 1.4, 2.7).

2.2
Klient zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie (patrz punkt 1.10). Do materiałów zalicza się:

 • cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.,
 • zdjęcia,
 • logo,
 • mapy,
 • inne materiały do wykorzystania w projekcie.

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone.
Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, .rtf, .odt, e-mail), w formie możliwej do edycji.
Zdjęcia, logo i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej (zdjęcia – rozdzielczość nie mniej niż 300 dpi.)
Logo – powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym, np. .cdr, .pdf, .eps, .ai).
W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu zdjęć kwota zakupu zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej za usługę projektowania graficznego.

2.3
Klient wybiera jedną propozycję projektu graficznego (wymagana akceptacja wstępnego projektu). Na jej podstawie “Agencja reklamowa PikselON” pracuje dalej nad projektem. Dozwolone jest mieszanie elementów z dwóch propozycji.

2.4
Po wybraniu propozycji projektu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie i zgłosić ewentualne poprawki w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych. Należy dokładnie sprawdzić teksty (pod względem merytorycznym i redakcyjnym), zdjęcia oraz kompozycje graficzne (pod względem rozkładu i kolorystyki). Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem lub dostarczona do “Agencja reklamowa PikselON”. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy (patrz pkt. 2.8).

2.5
W cenę podstawową projektu (patrz.1.3) wliczone są trzy zlecenia poprawek (nie dotyczy projektu logo). Jeśli zajdzie konieczność wykonania większej ilości zmian, “Agencja reklamowa PikselON” zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu realizacji i podwyższenia ceny zlecenia (patrz pkt. 2.7 i 2.8).

Za dodatkowe zlecenie poprawek płaci się osobno – po uregulowaniu należności za główne zlecenie – cena podstawowa.

2.6
Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (e-mail lub inny nośnik informacji). W przypadku zamówienia projektu i druku następuje proces jego fizycznego wykonania. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione (patrz pkt. 2.4).

2.7
W cenie podstawowej projektu graficznego nie zawierają się następujące, dodatkowo płatne usługi (patrz pkt. 2.8):

 • skanowanie,
 • przepisywanie tekstów z wersji papierowej,
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów,
 • wykonywanie fotomontaży i zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów,
 • rysowanie bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli, logo,
 • rysowanie mapek dojazdowych.

2.8
Koszt wszelkich dodatkowych usług uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi nie mniej niż 30 zł netto + VAT za rozpoczętą godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry i Klient jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

Agencja reklamowa Stargard